بایگانی برچسب ها: پیامک خاطرات خانواده

پیامک های تلخ خاطرات گذشته

پیامک های تلخ خاطرات گذشته

پیامک های تلخ خاطرات گذشته طَبیــــب را خَـــــبر کـــُنید به یاد آوَردم یاد آن روز تَـــــلخ آن بَدرَ قــــه پشــــت قــَـدم هایَــــش را کاسه چَشــــــمانم خیس کــَـرده به یاد آوردَم که از اَزل دیوانـــــه بــــوده نمیدانـَــم دیوانه ی کــُـــدام دیوانه بـــــودم که مــَـرا گوشـــــه نِشین این ویــــــرانه کرد نَه نَه مَن تـــــــنها خود را فَرامـــوش کرده ام..او هَمیشه هســـــت..هَمین جا کنــــار مَن در خاطـــــــــراتم… ...

ادامه مطلب