بایگانی برچسب ها: متن دوست دارم

سال هاست که…

سال هاست که…

سال هاست برای رسیدنمان سبزه ها را گره میزنم؛ افسوس! نه دست هایمان در هم گره خورد نه نگاه هایمان! گره فقط در کارمان افتاده است…

ادامه مطلب