بایگانی برچسب ها: متن انگلیسی عاشقانه بامعنی فارسی

متن انگلیسی عاشقانه بامعنی فارسی

متن انگلیسی عاشقانه بامعنی فارسی

متن انگلیسی عاشقانه بامعنی فارسی متن انگلیسی عاشقانه بامعنی فارسی heart that loves is always young. قلبی که عشق می ورزد همیشه جوان است Greek Proverb * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * The hardest thing to do is watch the one you love, love someone else. سخت ترین چیز این است که ببینی کسی را که دوست داری عاشق فرد دیگری است Anonymous * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * We were given: Two hands to hold. To legs t...

ادامه مطلب