بایگانی برچسب ها: عکس عاشاقنه

خدا زن را افرید…

خدا زن را افرید…

و خدا زن را آفرید… خدا زن را از پهلوی چپ مرد آفرید نه از سر او تا بر او مسلط شود نه از پای او تا لگدمال امیال او گردد بلکه از پهلوی او تا برابر او باشد و از زیر بازوی او تا در حمایت او باشد و از نزدیکترین نقطه به قلب او تا مورد عشق او باشد…   ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

شب اعدام صدای عاشقانه

شب اعدام صدای عاشقانه

ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﻐﻤﻪ ﯼ ﻋﺸﻘﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺷﻨﻮﻡ ﺍﺯ ﺗﻮ ﮔﻮﯾﺎﺳﺖ ، ﻣﺮﺍ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﯽ ﮐﻢ ﻭ ﮐﺎﺳﺖ ﻣﺮﺍ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ ادامه مطلب

ادامه مطلب