بایگانی برچسب ها: شعر های نو شهریار

اشعار زیبای شهریار

اشعار زیبای شهریار

اشعار زیبای شهریار زمســتان پوســـتین افزود بر تن کدخدایــــان را — ولیـکــن پوســت خواهد کند ما یــک لاقبایان را ره ماتم ســـــرای ما ندانم از کــه می پرســــد — زمســـــتانی که نشناسد در دولت سرایان را به دوش از بــرف بـالاپــوش خـز ارباب مــــی آید — که لرزانــــــد تن عــــــریان بی برگ و نوایان را طبیب بی مروت کــــــی به بالیــن فقیـــر آیـــد — که کس در بند درمان نیست درد بی دوایان را به تلخی جان سپردن ...

ادامه مطلب