بایگانی برچسب ها: سخنان عاشقانه دکتر علی شریعتی

سخنان عاشقانه دکتر علی شریعتی

سخنان عاشقانه دکتر علی شریعتی

سخنان عاشقانه دکتر علی شریعتی سخنان عاشقانه دکتر علی شریعتی بخونیدو لذت ببرید اگر عشق نبود به کدامین بهانه ای می خندیدیم و می گریستیم؟ کدام لحظه های ناب را اندیشه می کردیم؟ چگونه عبور روزهای تلخ را تاب می آوردیم؟ آری… بی گمان پیشتر از اینها مرده بودیم اگر عشق نبود ! * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *سخنان عاشقانه دکتر علی شریعتی ادامه در ادامه مطلب ادامه مطلب ...

ادامه مطلب