اس ام اس خاطرات

پیامک های تلخ خاطرات گذشته

پیامک های تلخ خاطرات گذشته

پیامک های تلخ خاطرات گذشته طَبیــــب را خَـــــبر کـــُنید به یاد آوَردم یاد آن روز تَـــــلخ آن بَدرَ قــــه پشــــت قــَـدم هایَــــش را کاسه چَشــــــمانم خیس کــَـرده به یاد آوردَم که از اَزل دیوانـــــه بــــوده نمیدانـَــم دیوانه ی کــُـــدام دیوانه بـــــودم که مــَـرا گوشـــــه نِشین این ویــــــرانه کرد نَه نَه مَن تـــــــنها خود را فَرامـــوش کرده ام..او هَمیشه هســـــت..هَمین جا کنــــار مَن در خاطـــــــــراتم… ...

ادامه مطلب

اس ام اس خاطرات

اس ام اس خاطرات

اس ام اس خاطرات آرام می آیم همانجای همیشگی سر همان ساعت همیشگی با همان شوق که می شناسیش با خودم حرف می زنم، برای خودم خاطره تعریف می کنم و بی صدا مثل همیشه می روم بی آنکه تو آمده باشی بقیه ادامه مطلب ادامه مطلب

ادامه مطلب